Spełniamy podatkowo-finansowe oraz indywidualne potrzeby naszych kontrahentów

Usługi księgowe 

Od początku swojej działalności zespół IMPUESTO świadczy usługi księgowe związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, prowadzących różnorodną działalność: handlową, eventową, produkcyjną, usługową, finansową, eksportową i importową oraz medyczną. Prowadzimy również księgowość dla fundacji oraz stowarzyszeń.

Gwarantujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i jej późniejszymi zmianami, przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów informatycznych. W ramach prowadzonej księgowości zapewniamy kompleksową obsługę, biorąc odpowiedzialność za wykonywane czynności i gwarantując najwyższy poziom skrupulatności oraz rzetelności.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakres obowiązków biura rachunkowego

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzimy: dziennik, konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), zestawienie należności i zobowiązań, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych.

W ramach tych usług zapewniamy:
Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, rozliczenie podatku VAT, sporządzanie i wysyłanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych,  sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat w obowiązującym  terminie oraz sprawozdań finansowych i statystycznych na podstawie danych wynikających z zapisów w księgach rachunkowych

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczanie ryczałtu

Nasza oferta usług księgowych obejmuje też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, oraz ryczałtu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To nieco mniej złożona forma rachunkowości, która jednak wymaga takiej samej skrupulatności w odnotowywaniu wszelkich operacji finansowych.

W ramach tych usług zapewniamy:
Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczenie podatku VAT, sporządzanie i wysyłanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych,